چاپ


عوامل سرمایه که از پاسخگویی به خواسته‌های ابتدایی کارگران عاجز بوده و نه می‌خواهند و نه می‌توانند به این خواسته‌ها از جمله حق ایجاد تشکل‌های مستقل و حق برگزاری روز جهانی کارگر و خواسته‌های معیشتی آنان از قبیل حداقل دستمزد متناسب با هزینه های زندگی، برقراری امنیت شغلی، پرداخت حقوق معوقه و ... تن دهند راهی جز سرکوب و بازداشت و بگیر و ببند نمی‌شناسند از این رو شمشیر را از رو بسته و به هر حرکت آزادیخواهانه و حق طلبانه‌ای با تهدید و بازداشت و احکام سنگین پاسخ می‌دهند.

در ماههای اخیر این فشارها ابعاد مضاعفی به خود گرفته و در همین راستا عده‌ای از کارگران وفعالین کارگری و دانشجویی و ... دستگیر و به احکام سنگین محکوم می‌شوند.
اسماعیل بخشی، علی نجاتی، محمد خنیفر از کارگران هفت‌تپه، و سپیده قلیان، امیر حسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی اعضای نشریه گام هستند که تنها به دلیل احقاق حقوق حقه و دفاع از منافع خود و هم طبقه‌ای‌ها اینچنین مورد سرکوب قرار گرفته‌اند.
محاکمات در بسته دوازدهم مرداد فعالین کارگری و حامیان بازداشتی این فعالین در همین راستا بوده و اهداف  مشخصی را دنبال می‌کند.
 در هم شکستن مقاومت کارگران و فعالین و از هم گسستن ارتباط بین تشکل‌های کارگران با فعالین کارگری و دانشجویی از جمله این اهداف می‌باشد.
حامیان وگماشتگان سرمایه دردوازدهم مرداد ماه ، روز شروع محاکمات نیز مجددا اقدام به دستگیری تجمع کنندگان از جمله فرید لطف آبادی، هیراد پیر بداغی،  رهام یگانه  و سحر شهرابی نمودند.
سرکوبگران غافل از این حقیقت هستند که واقعیت عینی موجود و شرایط به غایت نابسامان معیشتی کارگران و توده‌های محروم خواه ناخواه زمینه‌ساز اعتراضات کارگری بوده و خواهد بود و این تهدیدها و بگیر و ببندها نمی‌تواند تاًثیراساسی و پایداری بر این اعتراضات داشته باشد.
 با اعتراض به این سرکوب ها همبستگی طبقاتی را گسترده تر از پیش  کنیم و با تقویت پیوندهای میان خود در حد توان نگذاریم ایادی سرمایه بیش از این به اقدامات سرکوبگرانه‌شان ادامه دهند.
کارگران، فعالین کارگری و دانشجویان، در زندانهای سرمایه مورد ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار گرفته و تعدادی از آنها دست به اعتصاب غذا زده و در وضعیت وخیمی به سر می‌برند .
نان، کار، آزادی خواسته آنها و همه ماست. با حمایت گسترده ازکارگران و فعالین و دانشجویان دربند که خواسته‌های همه مارا فریاد کرده‌اند، ایادی سرمایه را عقب رانده و نگذاریم بیش از این احساس قدر قدرتی کنند.

https://t.me/khamahangy

@khamahangy