Majid Pahlavan      افت و خیز تظاهرات و تصویری از آینده احتمالی  ـ مجید پهلوان 

نمایشــات اعتراضــی و علیــه کلیــت رژیــم بربریــت هــم اکنــون بــه بخــش هــای متفــاوت ولــی همــه از اردوی کار و زحمــت ســرایت کــرده اســت. اگــر روزی اولویــت بــا آغــاز اعتراضــات عمومــی و قــد علــم کــردن مقابــل ماشــین تــرور و ســرکوب رژیــم اســامی بــود امــا کــه در لحظــه کنونــی و بــا همــه گیــر شــدن دامنــه اعتراضــات، مســئله روش مبارزاتــی و چگونگــی پیونــد آنهــا بــا یکدیگــر اولویــت مــی یابــد. تجربــه ســالیان گذشــته و آغــاز تظاهــرات و اعتراضاتــی از ســوی بخش هــای مختلــف اجتمــاع و بــه ویــژه زنــان، دانشــجویان، کارگــران و... بــه مــا می گویــد کــه نشســتن بــه امیــد پیونــد و همبســتگی خــودکار ایــن اعتراضــات بــا هــم و در نتیجــه عزیمــت بــه ســوی اعتصابــات سراســری، تنهــا خیالــی ســاده انگارانــه بــوده اســت. لــذا و بــا توجــه به اســتدلال بــالا مــن معتقدم که مســئله ســازماندهی جنبــش هــم اکنــون اولویــت را تشــکیل می دهــد و ایــن ســازماندهی بایــد در یکایــک بخش هــای مبــارز و معتــرض اجتمــاع آغــاز و بــا تشــکیل کمیته هــای همبســتگی و روابــط عمومــی هــر بخشــی اعم از کارگــری، دانشــجویی، و غیــره در اندیشــه و عمــل بــه اولویــت مذکــور یعنــی ارتبــاط ارگانیــک و پیوندهــای مبارزاتــی تشــکیاتی مشــترک رســیده و کوشــا باشــیم. * * * رژیــم تروریســتی حاکــم بــر ایــران دســتگاه اطاعاتــی و ســرکوب و ضــد کارگــری خــود را بیــش از ســه دهــه اســت کــه در مراکــز حســاس صنعتــی و از جملــه صنعــت نفــت و گاز متمرکــز کــرده اســت و هــم اکنــون مشــغول میــوه چینــی از ایــن توفــق و برتــری تشــکیاتی اســت. مــاه هاســت کــه از تظاهــرات و راهپیمایــی هــای همــاره کارگــران جنــوب و مجموعــه نیشــکر هفــت تپــه مــی گــذرد. اولویت و احتمــال پیوســتن کارگــران نفــت و بــه ویــژه پالایشــگاه آبــادان به این حرکــت دلیرانــه حتــی پــس از دســتگیری هــای بســیار عملــی نشــد! و لــذا کارگــران بــه جــان آمــده از آن ســو در فکــر کشــاندن اعتراضــات و حضــور خــود بــه تهــران شــدند! در اینجــا شــاخکهای امنیتــی رژیــم تصمیــم بــه هجــوم گرفــت و در نبــود و فقــدان همبســتگی اعتراضــی
نفــت چیــان و نفــت گــران جنــوب، مبارزیــن صنعــت فــولاد و صنایع نیشــکر مــورد هــدف قــرار گرفتــه انــد. پژوهــش در چرایــی موضــوع می رســاند کــه کارگــران نفــت همــاره و بــه صــورت تشــکیاتی از آخریــن بخــش هــای کارگــری هســتند کــه بــا مطالعــه دقیــق اوضــاع تصمیــم آخریــن را مــی گیرنــد، چراکــه اعتصابــات آنهــا تعییــن کننــده اســت. بایــد فکــری بــه حــال ایــن مســئله بســیار حســاس و در عیــن حــال تعییــن کننــده کــرد چــرا کــه در فقــدان رهبــری و تشــکیات انقابــی درون صنعــت نفــت ایــن مســئله ادامــه مــی یابــد. * * * ســال گذشــته بــا فرهنــگ و ۴۰آنچــه کــه رژیــم اســامی و طــی اخــاق مــردم کــرده را بــه هیــچ عنــوان نمــی تــوان دســت کــم گرفت. رژیمــی کــه بــر بنیــاد هــای پیــدا و ناپیــدای فرهنــگ دینــی توده های مــردم بــه صحنــه آمــد و چنــان بــر وزن و اهمیــت فرهنــگ مذهبــی و خرافــی جامعــه افــزود کــه تنهــا یــک پالایــش دراز مــدت امــکان آغــاز پروســه اندیشــه و نفــی زندگــی ایمانــی و توکلــی و خرافــی عقب مانــده را نویــد مــی دهــد. نادیــده گرفتــن ایــن نفــوذ دنیــای خرافــی و درضمــن خشــونت بــار و دیگــر ســتیز و دگــر کــش بی شــک ضربــات دیگــری بــر پیکــر جنبــش اجتماعــی ایرانیــان ناراضــی مــی زنــد. اگــر چنیــن اســت لــذا یــک کار فرهنگــی پــر اهمیــت و ضــروری در میــان صفــوف زحمتکشــان و از طریــق تشــکیات هــای متفــاوت مطــرح مــی شــود. در ایــن پیونــد خاطرنشــان می کنــم کــه اگــر کارگــران بــه واقــع گرســنه و نیازمنــد از بــذل جانشــان هــم دریغ نکــرده و نمــی کننــد، امــا کــه بخش هــای مرفــه و دولتــی (اشــرافیت) کارگــری بــه ایــن زودی هــا و تــا ســمبه رژیــم را پــر مــی بیننــد بــه صحنــه ی آخریــن وارد نمیشــوند. در همیــن پیونــد اســت طبقــه متوســط اجتمــاع و بــه ویــژه اقشــاری کــه از وضــع موجــود و ســیطره رژیــم اســامی منتفــع شــده اند. بــا توجــه بــه نکاتــی چنــد و مــوردی کــه آمــده حــال می تــوان نــگاه دیگــری بــه مســئله اعتصابــات و اعتراضــات کنونــی داشــت. * * * اکنــون اینجــا و آنجــا تظاهراتــی شــکل مــی گیــرد ولــی بــدون ســازماندهی تشــکیاتی حــرکات و بــدون پشــتوانه مالــی (زمــان

بیــکاری) کارگــران کمتــر مــی تــوان بــه ســرانجام دلخــواه حرکــت چشــم امیــد داشــت. اگــر بخواهیــم بــه دور از شــعار هــای متــداول هــم بمانیــم و در عمــل ســخنی عملــی و منطقــی و کارا بزنیــم، مجــددن مســئله ای ایجــاد تشــکیات مخفــی - علنــی انقابــی از ســوی بخــش هــای متفــاوت اردوی کار و زحمــت مطــرح می شــود. تشــکیاتی کــه اهمیــت بیشــتری بــه کمیته هــای ارتباطاتــی و همبســتگی بــا ســایرین مــی دهنــد و پیوندهــای ناپیــدای انقابــی را بیــن مــردم ترویــج مــی نماینــد. کــه مــا بیشــتر از هــر تحلیلگــر خارج از دنیــای کار و زحمــت، خــود و فرهنــگ و خلــق و خــوی خــود را میشناســیم. گسســتن از دنیــای ماضــی و راه کارهــای گذشــته آســان نیســت ولــی ســخت تــر از آن امــکان یافتــن زمینه هــای مشــترک و حداقلــی بیــن بخــش هــای متفــاوت اجتمــاع ناراضیــان اســت. مــردم هنــوز بــه نجــات بخــش هــا مــی اندیشــند و در حالی کــه همان نجــات بخــش هــای قابــی و کذایــی در رویایــی خــروش مردمنــد تــا کاهــی از آن بــه نمــد بــادآورده بــرای خــود تهیــه کننــد مبــارزه علیــه ایــن ســاده انــگاری امتحــان پــس داده از مســئولیت های مهــم دیگــری اســت کــه نیروهــای انقابــی وظیفــه دارنــد مســتمرا علیــه آن روشــنگری کننــد. کــه تظاهــرات و گرســنگی مــداوم مــردم و از جملــه کارگــران نمــی توانــد ادامــه داشــته باشــد و در صــورت خروش و شورشــی همــه گیــر، برنــده صحنــه آن اســت کــه بیشــترین اندوخته مالــی و تــدارکات بیــن المللــی و حامیــان آدم خــور شــرقی غربــی را داراســت. آنــان کــه بــه جــای رنــج و مشــقت ســالیان و مبــارزه ای بــی امــان و تحمــل خســارات نامحــدود، تمــام وقــت و انــرژی و هــوش طبقاتــی خــود را در اختیــار نماینــدگان سیاســی انحصــارات قــرار داده انــد. اگــر چنیــن احتمالــی ممکــن باشــد پــس امــر ســازماندهی و تشــکیات مبــارزه نیروهــای اردوی کار در اولویــت قــرار مــی گیــرد، چــرا کــه اعتراضــات بــه مرحلــه حساســی می رســد و حضــور جایگزیــن شــناخته شــده و بــا برنامــه و تايیــد عمــوم تنهــا امیــد مردمــی خواهــد بــود کــه از ســلطه احتمالــی اصحــاب و نوکــران انحصــارات امپریالیســتی متضــرر خواهنــد شــد. از ســلطه نیــرو و نیروهایــی کــه عهــده دار اجــرای اوامــر و خــط برنامــه توســعه بانــک جهانــی و شــرکا (تــو بخــوان الگوی توســعه امتحــان پــس داده) و کار چــاق کــن کاخ ســفید هســتند مــی گویــم. * * * در ایــن شــرایط و بــا ســریعتر شــدن چرخــه تکــرار تظاهــرات و اعتراضــات عمومــی هنــوز طیــف اصــاح طلــب رژیــم اســامی دســت بــالا را دارد و از ســویی دیگــر امیــد بخــش مهمــی از اربــاب ســرمایه جهانــی! هنــوز بقــای رژیــم اســامی بــا طــرز کار متفــاوت را انحصــارات ترجیــح مــی دهنــد و در این صورت مســئولیت ســنگینی شــاید بــه دوش فراریــان اردوی اصاحــات در اروپــا و آمریــکا قــرار
داده انــد. هنــوز ایــن احتمــال را بــا وجــود تغییراتــی و در اشــکال متفــاوت تعقیــب مــی کنــد و مــی داننــد کــه جنــاح خامنــه ای رســواتر از آن هســتند کــه حفــظ ســلطه را ممکــن گرداننــد. در ایــن تصویــر اصحــاب اصاحــات قابــی و تروریســتی تنهــا امیــد بــر بقــای نظــام بربریــت موجــود هســتند کــه هــر بــار بــا فروکــش کــردن درجــه جوش تظاهــرات مردمــی دمــی تــکان می دهنــد. آنچــه را کــه رژیــم و متولیــان اصــاح طلــب آنهــا و نوکــران را مــی کننــد یــک ســوی مســئله اســت، امــا کــه طــرف مقابــل نیــز بــه عقیــده نگارنــده مطلب، هرچــه در چنتــه دارنــد بایــد در حضــور مســتقیم (انقابــی) در میــدان نبــرد بــه امــر ســازماندهی اردوی کار و امــکان احیــای روابــط میــان تشــکیاتی مبــادرت ورزنــد کــه هرگونــه بــی اعتنایــی و یــا کــم اهمیــت دادن بــه مطلــب، جــز خودفریبــی نامــی دیگــر نــدارد. کــه آینــده ســخت محتــاج یــک رهبــری طیــف انقابــی و مــدرن و سوسیالیســتی اســت کــه بتوانــد حضــور نیروهــای اربــاب ســرمایه را مــات و از صحنــه خــارج نمایــد. * * * در ایــن مســیر پــر اهمیــت و بــه منظــور بیمــه نمــودن تــداوم مبــارزه و کار مبارزیــن، آمــوزش فنــی نســل جــوان انقابــی در مــورد راز و رمــز مبــارزه و روش هــای برخــورد بــا پلیــس سیاســی و طریــق تبلیــغ و ترویــج مســائل، از گونــه اولویــت هاســت. بــا توجــه بــه میــزان دستگیرشــدگان و کثــرت قربانیــان طــی ســالهای متمــادی، اکنــون کــه ســازماندهی و تشــکیات مبــارزه در هــر رشــته ای و محلــی حــرف نخســت را می زنــد، تربیــت سیاســی و آمــوزش فــن مبــارزه بــه همــراه تــاش بــرای ســازماندهی نیــروی کار مطــرح اســت، نمــی تــوان بــا روش هــای بــاز و متــداول جوامــع دموکراتیــک موجبــات ضربــه زدن بــه رژیــم و احتمــالا حصــول بــه امــر اعتصــاب سراســری را بــه پیــش بــرد. پــس اگــر چنیــن باشــد لــذا ســازمان مبــارزه زحمتکشــان خــود را بــرای عایــق بنــدی و تــداوم حضــور و تــاش آمــاده مــی ســازد. ایــن مســئله اگرچــه از امــور بدیهــی بــرای مبــارزان ســالخورده اســت ولــی شــواهد مــی رســاند کــه نســل جــوان انقابــی بــا هزینه ســنگین درس آمــوزی مــی کنــد و ایــن وضعیــت بــی شــک بایــد مــورد بررســی مجــدد قــرار گیــرد.