چهارم  تیرماه ۱۳۵۸ ، سازمان راه کارگرتاسیس شد.  از آن تاریخ چهل و یک سال میگذرد و همچنان اصلی ترین دلیل  تاسیس این سازمان پابرجاست وباید  برای هدفها وآرمانهایی که بنیانگذاران راه کارگر برای آن متشکل شده بودند جنگید. هدفها و آرمانهایی که در جهان کنونی، جهان سرمایه ، جهان نابرابریها وبیدادها ، تبعیض ها وشکافهای بزرگ طبقاتی، جهان حاشیه شده گیها و نابردباریهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ، جهان جنگ واشغال و سلطه و زورگوییهای استعماری ، بیش از هرزمانی در سده اخیر دور از دسترس مینماید. اما مبارزه برای تغییر سیمای ایران وجهان ، همچنان  اصلی ترین ومبرم ترین نیاز ووظیفه  جنبش سوسیالیستی  جهان ماست. در این راستاست که ما چهل ویکمین سال  حیات سازمان راه کارگررا جشن میگیریم.  چهل ویک سال پیش در چنین روزهایی ،زندانیان سیاسی آزاد شده اززندانهای اوین وقصرو عادل آباد و...که سالهای طولانی از عمرو جوانیشان را بخاطر مبارزه برای آزادی و برابری وهمبستگیهای انسانی در زندانهای آریامهری گذرانده بودند، پس از بحثهاو گفتگوهای طولانی ، تشکیل سازمان راه کارگررا اعلام کردند..

به این ترتیب راه کارگر در انقلاب ٥٧ متولد شد. تولد ی که از ثمره بحثهای چندین ساله زندانیان سیاسی زندانهای شاه ، در نقد رویزیونیسم و سازشکاری حزب توده ، نقد مشی چریکی جدا از توده و تقد سیاست سه جهانی و سوسیال امپریالیسم بدست آمده بود. بسیاری از فعالین و کادرهای قدیمی سازمان فدایی ، مجاهدین مارکسیت ، ستاره سرخ ، گروه فلسطین ، رازلیق و دیگر فعالین قدیمی چپ سازمانی را بوجود آوردند که با انتشار "فاشیسم ، کابوس یا واقعیت" ، شکست انقلاب ۵۷ را فریاد میکرد. "انقلاب مُرد ،زنده باد انقلاب" ،شعاری بود که ما را از دیگران متمایز میکرد. ما خلاف جریان شنا میکردیم . جریانی بودیم که گامهای فاشیسم را میشنیدیم و کابوسی را که برای مردم ما ساخته و پرداخته میشد را به شیوه ای دقیق تحلیل میکردیم. بسیاری بر این باور بودند که انقلاب پیروز شده و بلوک "خرده بورژوازی و لیبرالها" به رهبری خمینی ضد امپریالیست ، امپریالیسم آمریکا را از ایران بیرون انداخته است. برخی براین باور بودند که انقلاب ادامه دارد و اسلامی شدن انقلاب را در نیافته بودند. توهم به روحانیت و نقش آن دریافته نشده بود. برای بسیاری خمینی در ماه بود . دیو بیرون رفته بود و فرشته در آمده بود. انقلاب اسلامی پیروز شده بود و در تلاش استقرار حاکمیت عدل علی بود.

در زمانه ی مستی توده ای و توهم  عمومی نسبت به هژمونی روحانیت وخمینی بر انقلاب ۵۷، ما از زایمان پردرد انقلاب ، مرده گی آنقلاب ۵۷ را فریاد زدیم.  راه کارگر باید متولد میشد و شکست انقلاب را فریاد میکرد.چرا که  زایمان پردرد انقلاب ، نوزادی عجیب الخلقه آفربده بود که تمام دستاوردهای انسانی و دمکراتیک و مدنی مردم ایران را نشانه گرفته بود. بسیاری ما را چپ افراطی میدیدند که محدودیتهای "خرده بورژوازی سنتی" را نمی بینیم . بیشتر آنان علیه باصطلاح لیبرالها بودند تا روحانیت ؛ خطر اصلی را دولت بازرگان و لیبرالهای موتلف با روحانیت میدیدند . کاست حکومتی اما با هوشیاری بالا وائتلاف ها و بند و بست های فراوان با لیبرالها و ملیون ، قدرت را در دستان خویش تحکیم میکرد. اعدامهای سریع و بی محاکمه ، سرکوب تظاهرات زنان ، حمله نوروز به سنندج ، سرکوب ماهیگیران انزلی ، سرکوب خلق عرب توسط تیمسار مدنی و... هیچکدام نتوانسته بودند افکار عمومی را به تهدید بالقوه تحکیم یک حاکمیت فاشیستی هوشیار کند. اما خمینی و کاست روحانیت با استفاده از همه اهرمهای قدرت و مساجد وتکایا و حسینه ها و بازار ، جای پای خود را تحکیم میکرد . آنان در سازمان دادن "مستضعفان و پابرهنگان" ، و استفاده از همه تجربیات و بسیاری از کادرهای اطلاعاتی و نظامی دولت پیشین ، با قدرت پیش میرفتند. کاست روحانیت با سازمان دادن سرکوب همه مخالفین ، عروج ضد انقلاب اسلامی و تحکیم قدرت مطلقه خویش را سازمان میداد. کابوس فاشیسم و استبداد نعلین به صدا در آورده بود. حکام شرع با شمشیر قوانین شریعت وارد میدان شده بودند و فضل الله نوریها وکاشانی ها ونواب صفوی ها نامهای میادین و خیابانها را از آن خود میکردند تا نشان دهندکه اگر سایه شاه رفته است ،روح خدا با حزب الله و ثارالله و انصارش جایگزین آن شده است!

روحانیت از همان اولین روزها با اعدامهای وحشیانه در فراز بامهای مدرسه رفاه و بیدادگاههای خلخالی کار خود را آغاز کرد. در کنار آن با سازمان دادن چماقداران اسلامی علیه مخالفین و خصوصا زنان و با شعار" رو سری یا توسری"و ممنوعیت ورود زنان بی حجاب به ادارات ، مدارس ، کارخانه ها و کارگاهها ،و لغو قانون مدنی خانواده اولین گام را برای سازمان دادن آپارتاید جنسی در کشور برداشت. در کنار آن با سرکوب شوراهای کنترل کارگری، سرکوب شوراهای بیکاران، بستن نشریات آیندگان و پیغام امروزو نشریات مستقل ، هجوم وحشیانه به کردستان و قتل عامهای قارنا و ایندرقاش و پاوه و سنندج وسقز و مهاباد و...تمامی رویاهای شادمانه مردم دربیرون رفتن "دیو و آمدن فرشته" را نقش برآب کرد. واکنش مردم در بسیاری از شهرهای بزرگ و مناطق ملی ، نظیر کردستان و ترکمن صحرا و خوزستان ، دانشگاهها در حال شکل گیری بود. این مقاومت باعث شد که حکومت جدید برآمده از انقلاب به موضعی تدافعی افتد. شکست درکردستان و ترکمن صحرا و دانشگاهها و بسیاری از شهرهای بزرگ در حال اتفاق بود. در این فاصله بود که انقلاب دوم خمینی و بالماسکه ضدامپریالیستی اش به اجرا درآمد. انقلابی بزرگتر از انقلاب اول برای خمینی و تحکیم قدرتش در حال وقوع بود. نعمتی که نهضت آزادی و لیبرالها را از حکومت به بیرون پرتاب کرد. سپس نعمت الهی دیگری بوقوع پیوست . آغاز جنگی هشت ساله برای آباد کردن قبرستانها. در این اوضاع بود که بزرگترین سازمان چپ ایران بدام انقلاب دوم خمینی افتاد و پذیرفت که آیت الله خمینی رهبر مبارزه ضدامپریالیستی مردم ایران است. سازمان فدائیان خلق برهبری فرخ نگهدار در دام هاله کیانوری افتاد و" معجزه انقلاب دوم" ، بزرگترین سازمان مخالف رژیم اسلامی را به گروگان "مبارزه ضدامپریالیستی " خمینی و پوپولیسم مستضعفان رژیم جدید تبدیل کرد. انشعاب بزرگ در سازمان فدایی وپیوستن اکثریت آن به خط خمینی ،عملا جنبش چپ ایران را به حاشیه راند و ضربه سختی به جنبش آزادیخواهی و برابرطلبی وسکولار ایران واردکرد.

تولد سازمانی که فاشیسم اسلامی را واقعیتی عینی میدید و کابوس برآمده از تحکیم قدرت آن را پیش بینی میکرد. سازمانی که مبارزه ضد امپریالیستی را جدا از میارزه طبقاتی نمیدید و ضد امپریالیسم اسلامی را ارتجاعی و ضدمردمی ارزیابی میکرد. پیروزی کاست روحانیت را شکست انقلاب ایران میدانست و خواهان واژگونی رژیم ضدانقلابی بر آمده از انقلاب بود.سازمانی که وظیفه چپ را سازمان دادن توده زحمت و کار میدانست ؛ چپ را پرچمدار مبارزه برای آزادی و برابری ؛ انقلاب را کار توده ها میدانست و علیرغم ارج گذاشتن به فداکاریهای بزرگ چریکهای فدایی خلق ، نقد مشی جدا از توده را گامی اساسی برای پیوند دادن چپ به چنبش اجتمایی میدانست؛ کار و وظیفه نمیتوانست بدون فداکاریهای بزرگ وتلاشهای نظری وتئوریک فراوان به پیش رود. انتشار پنج جلد کتاب "فاشیسم ،کابوس یا واقعیت"، انتشارنقد رویزیونیسم، نقد سوسیال امپریالیسم و تئوری های مائوئیستی و انتشارمنظم وهفتگی نشریه راه کارگر آغازاین راهپیمایی طولانی بود. در سرکوب خونین دهه ۶۰ سازمان ما با تجدید سازمان نیروهای خود در داخل و کردستان و بلوچستان و...و در تبعید کوشید از طریق رادیوی صدای کارگر،نشریات ریکای کریکار ، پیام کارگر،کاری کار، زندگی نوین ،نظم نوین ،کارگر به پیش ،الکاده والحریه ، ندالکادئین، به پیش ،راه آهن ، خبرنامه کارگری غرب و .... صدای بی صدای کارگران و مزدبگیران، صدای زندانیان سیاسی و خانواده های جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم وزندانیان سیاسی ، صدای ملیتهای محروم وزحمتکش ایران باشد.

 

در این راهپیمایی طولانی ،انبوهی از زنان و مردان شریف در سازمان ما در جریان فعالیت برای آزادی و سوسیالیسم ، برای سرنگونی رژیم آدمخوار اسلامی دستگیر ، زندانی ، شکنجه و اعدام شدند. یاد عزیز همه آنها را گرامی میداریم و همچنان با همه وجود برای سازمان دادن اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم خواهیم کوشید. ما همچنان بر این باوریم که چپ ایران باید حول مشترکات و با پذیرش تنوعات حول اتحاد بزرگ هواداران آزادی و سوسیالیسم ، برای سازمان دادن کارگران و همه مزدبگیران ، برای سرنگونی این رژیم سرمایه داری اسلامی متحد شود و تمام هم خویش را صرف سازمان دادن بلوک انقلابی کارگران و زحمتکشان کند.  خصوصا در شرایطی که ایران ،صحنه بزرگترین بحرانهای سیاسی و اجتماعی و شورشهای بزرگی نظیر جنبش آبانماه ۹۸ است و رژیم اسلامی با انزوای عمیق وگسترده داخلی و بین المللی ،با خزانه ای خالی و ورشکستگی اقتصادی ، با بن بست های برنامه ای و فساد گسترده روبروست و هرآن امکان شعله گرفتن مجدد اعتراضات و شورشها وجود دارد باید به تلاشها برای وحدت و اتحاد عملهای گسترده و پایدار ،تقویت آلترناتیو سوسیالیستی همت گمارد. تنها از این طریق است که ما یاد هزاران انسان شریفی را که برای آزادی و سوسیالیسم سرفراز بر چوبه دار شدند را گرامی خواهیم داشت.

باید  اذعان کنم که دراین مسیر  و راهپیمایی طولانی ، علیرغم دستاوردهای فکری و نظری ومقاومت  درخشان در مقابل هیولای حاکم  شده بر ایران ، علیرغم تلاشهای متعدد برای سازمان دادن اتحاد بزرگ هواداران سوسیالیسم وآزادی، تنگ نظریها و محدودیتهای فکری وتشکیلاتی  باعث شدند که سازمان ما با انشعابات وتصفیه های متعددی روبرو شود . به سهم خود از همه  ی کسانی که از این سیاستهای فرقه ای ،سکتاریستی و بورکراتیک  رنج برده اند پوزش میخواهم وبراین باورم که پس از انشعابی که یازده سال پیش بر سازمان ما تحمیل شد، سازمان راه کارگر تلاش کرد که از این سیاستهای بورکراتیک  فاصله گیرد ،ازاین اشتباهات پند گیرد ، از خود به صراحت انتقاد کند  و تلاش کند که منافع جنبش کمونیستی وکارگری را برمنافع خرد فرقه ای و ایدئولوژیک  ارجح شمارد، وتلاش کند که همه ی نحله های جنبش کارگری و کمونیستی را که برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی، برای سازمان دادن و متحد کردن جنبش کارگری ، برای درهم شکستن دولت بورژوایی ، برای آزادی وسوسیالیسم  از هم اکنون مبارزه میکنند را گرد آورد و با همدلی وهمراهی با دیگراحزاب و سازمانها وگروههای چپ انقلابی وکمونیستی ، آلترناتیوی سوسیالیستی و قابل مشاهده ودسترس بوجود آورد. گرچه در آغاز راهیم اما نتایج این تلاشها ، بتدریج خودرا در اتحاد عملها ی پایدار و ایجاد یک کانال تلویزیونی مشترک نشان میدهد. امید داریم وتلاش میکنیم این اتحاد عمل پایدار بماند ، تقویت شود و نیروهای تازه تری با آن همراه شوند. در عین حال سازمان راه کارگر میکوشد از طرق مختلف و در حد توان وامکاناتش،  گفتگوها و تلاشها برای همراهی و همدلی با همه ی فعالان جنبشهای اجتماعی وکارگری ، انعکاس صدا ومطالبات آنان و تلاش برای نزدیک کردن و متصل کردن جنبشهای اجتماعی و فعالان  آن با همدیگررا  برای گسترش وپایداری این جنبشها در دستور کار ما قرار دهد.

باردیگر به همه راه کارگریها و همه هواداران آزادی و سوسیالیسم  چهل ویک سالگی راه کارگر را تبریک میگویم و آرزوهای شادمانه برایتان دارم. اینک که این کلمات را مینویسم چهره ها و خاطره ها و نامهاست که درمقابلم رژه میروند. میدانم برای تک تک شما نیز این چنین است. شما که با آنان زیسته اید ، زجر کشیده اید ، مبارزه کرده اید، رویاهایتان را تقسیم کرده اید ، نامهایشان را برگزیده اید و امیدها و آرزوهای آنان را برای نبرد نهایی در پرچم هایتان حک کرده اید. امید که دست در دست هم آینده را با امیدهای شادمانه و انسانی بسازیم و شاهد تحقق خواسته ها و آرزوهایمان باشیم.

علی دماوندی  تیرماه ۱۳۹۹