هرنوع مذاکره و سازش بارژیمی که اکثریت مردمان ازآن بیزارند ، دشمنی ودهن کجی آشکار با کار گران و زحمتکشان واکثریت مردمان سراسر ایران و مقابله با انقلاب مردمی از پایین است . از رژیم چنجی های احزاب ناسونالسیت کرد و غیر کرد که بین سازش با آمریکا و حکومت اسلامی ایران در نوسانند، انتظاری نیست . ماهیت سازشکارانه جریاناتی چون حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان و تشکل های زیر رهبری عبدالله مهتدی و عمر ایلخانی روشن و آشکار است.
این رهبری کومله حزب کمونیست ایران است که باید تکلیفش را روشن کند. دست اند کاران کومله موظف اند سکوت و مماشات طولانی اشانرا در این مورد، بدون بازی با کلمات بشکنند!!.
" دیپلماسی سری" و سکوت طولانی رهبری کومله (رفیق ابراهیم علیزاده و سایر دست اندر کاران ) را با هیچ توجیهی نمی توان لاپوشانی کرد . "دیپلماسی سری" با هر بهانه ای و با هر توجیهی مردودومحکوم است
با کارگران و زحمت کشان کردستان و سراسر ایران ، صادق باشیم و با شفافیت سخن بگوئیم. به نعل و به میخ زدن شایسته کمونیست ها نیست. کمونیست ها همه"حقیقت " را به مردم می گویند.

حسن حسام