ویژه نامه آلترناتیو سلطنتی برای ایران

ویژه نامه رضا پهلوی و آلترناتیو سلطنتی برای ایران   سلطنت طلبی – طرح چند نکته   مهرنوش هاتفی   پس از رخدادهای دی ماه ایران و مطرح شدن نام بنیان‌گذار سلسله پهلوی در برخی از شهرهای ایران، سلطنت‌طلبی به عنوان یک گرایش سیاسی به سپهر سیاست ایران بازگشته است، عمدتاً در خارج از کشور و به مدد رسانه‌های جریان اصلی. به واسطه تحرک سیاسی این گرایش که گروه‌ها و جمعیت‌های معدودی آن را در خارج از کشور نمایندگی می‌کنند، گفتمان، دورنماها و ایدئولوژی سیاسی … ادامه خواندن ویژه نامه آلترناتیو سلطنتی برای ایران