پیام کنگره ۲۶ سازمان راه کارگر به جنبش دادخواهی وآزادی طلبی مردمان ایران  

    در دومین سالگرد جنبش آبان ماه، جنبش نان و آزادی، بیست و ششمین کنگره سازمان راه کارگر برگزار شد. سالگرد جنبشی که با شمار زیادی قربانی بخون غلطیده در خیابانها، شعار « نان و آزادی» را فریاد زد. دو سال بعد از اعتراض مردم به افزایش قیمت بنزین، کشاورزان و مردم اصفهان خشم رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب های خشک شده را در زاینده رود تشنه و در تحصنی دو هفته ای فریاد زدند! این بار، تشنگان اصفهانی با گلوله های ساچمه ای، … ادامه خواندن پیام کنگره ۲۶ سازمان راه کارگر به جنبش دادخواهی وآزادی طلبی مردمان ایران