کارل مارکس و رمانتیسیسم
درباره طراحی مجدد یک سناریوی سوخته
مارکس و کینز در برلین : مایکل رابرتز ترجمه‌ی رسول قنبری
صفار ساعد :مستند |dq|طراحی سوخته|dq|، کپیه برداری از...
تنها نمان به درد، برای حمایت از اسماعیل بخشی
ما نیز اسماعیل بخشی هستیم و سپیده و عسل و...
دورنمای شورا؛ ضرورت و شناخت ! گفتگو با میثم آل مهدی
کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها
باقر ابراهیم زاده : سکوت علیه شکنجه وشکنجه گران را بشکنیم!
خیزش دیماه مردم اعماق دستاوردها و درس های آن
پاسخ کارگران هفت تپه به «نامستند» اطلاعاتی
اعلامیه سازمان راه کارگر درباره طراحی مجدد یک سناریوی سوخته

از متن:"....رژیم اسلامی سرمایه داری در برابر چشمان خود و در بطن بحران های عظیم سیاسی اجتماعی و اقتصادی شاهد رشد روزافزون مبارزات کارگران و زحمتکشان و اعتصابات منطقه ای و یا سراسری است و به روشنی گردش به چپ را در این جنبشها مشاهده میکند، از اینرو نوک تیز پیکان حمله خود را متوجه کمونیستها کرده است،..."

ادامه مطلب