در باره ما

1 . وبسایت راه کارگر، ارگان اینترنتی سازمان راه کارگر است. خط و برنامه سازمان در سایت سازمان درج شده است . مواضع سازمان ، از طریق امضاء ارگان های آن ، اعالم می گردد

. 2. وبسایت راه کارگر ، تریبونی است برای انعکاس مواضع سیاسی و نظری اعضاء و ارگانهای سازمان و نیز انعکاس اندیشه چپ و دمکراتیک در عرصه های گوناگون و درراستای افق استراتژیک هواداران بزرگ سوسیالیسم

. 3 . تمرکز و اولویت اصلی سایت جنبش کارگری- سوسیالیستی ست. از این روی سایت بر روی مسایل جنبش های کارگری ، زنان ، ملی و محیط زیستی متمرکز است. سایت درحد توان خود در انعکاس اخبارجنبش های برشمرده می کوشد

. 4 . انتشار مطالب و مقاالت با امضاء فردی ، دیدگاه امضاء کننده را بیان می دارد

. 5 . سایت راه کارگر در گزینش و نشر مطالب رسیده از سوی غیر عضو، آزاد است

. 6 . سایت راه کارگر برای پیشبرد طرح نظرات از زاویه های گوناگون از مطالب دیگر سایت ها با ذکر منبع استفاده می کند

. 7 .سایت راه کارگر از پیشنهاد و انتقاد های مراجعین سایت ، استقبال کرده و در حد توان و امکان ، آنها را پیگیری خواهد نمود