پیشکسوتان و بازنشستگان گرانقدر

برای ادامه اعتراضات در هفته دولت تجمع بعدی فردا روز سه شنبه ۹۸/۶/۵ ساعت ۱۰ در مقابل نهاد ریاست جمهوری بر گزار می گردد.
مکان : میدان پاستور. خیابان پاستور
خیابان فروردین جنوبی نهاد ریاست جمهوری
منتظر حضور پر شکوه تان هستیم
#بازنشستگان