سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه حکم صادره بر علیه علی نجاتی را شدیدا محکوم کرده و اعلام می داریم که صدور این گونه احکام ضد کارگری نمی تواند باعث رعب و وحشت کارگران در ادامه مبارزه بر علیه ستم و استثمار باشد، تا ستم و استثمار وجود داشته باشد مبارزه طبقاتی کارگران ادامه خواهد داشت.

احکام ظالمانه باید سریعا لغو شود.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه