‏جنایتهایی كه از اسفند ٥٧ آغاز شد و همه طیفها و جریانهای سیاسی و نظامی ج.ا. اعم از اصلاح طلبان،سپاه،ارتش،«تندروها» و «میانه‌روها» در آن مشاركت مستقیم داشتند.مشاركتی كه پیش فرض ارتقای نظامی و سیاسی در نظام حاكم بود:

كشتار سنندج: فروردین ۱۳۵٨
‏اعدام دسته‌جمعی پاوه‌: مرداد ۱۳۵۸
‏اعدام دسته‌جمعی كرمانشاه: مرداد ۱۳۵۸
‏اعدام دسته‌جمعی مریوان: مرداد ۱۳۵۸
‏اعدام دسته‌جمعی سنندج: شهریور ۱۳۵۸
‏اعدام دسته‌جمعی سقز: شهریور ۱۳۵۸
‏كشتار قارنا: شهریور ۱۳۵۸
‏كشتار قلاتان: فروردین ۱۳۵٩
‏كشتار ایندرقاش: آبان ۱۳۵٩
‏كشتار روستای صوفیان: آبان ۱۳۵٩
‏اعدام دسته‌ جمعی مریوان: مرداد ۱۳۵٩
‏كشتار ساروقامیش: شهریور ١٣٦٠
‏كشتار باییزآباد: آبان ١٣٦٠
‏اعدام ١٦٣ زندانی سیاسی در زندانهای كردستان: ١٣٦٠
‏اعدام ٨٨ زندانی سیاسی در زندانهای كردستان: ١٣٦١
‏اعدام ١٦٠ زندانی سیاسی در زندانهای كردستان: ١٣٦٢
كشتار قره گول: بهمن ١٣٦١
‏اعدام دسته‌جمعی مهاباد: خرداد ١٣٦٣
‏كشتار اهالی روستای سوزی از توابع مهاباد؛
‏كشتار دیلانچرخ، حلبی، كویكان، كه‌ریزه‌ی شكاكان و یونسلیان در منطقه نقده‌؛ کشتار دسته جمعی در روستاهای دیمه سور، جعفر آباد، مرجان آباد از توابع مهاباد؛

کشتار دسته جمعی مردم روستاهای هه‌لقوش و گیجه در منطقه سومای ارومیه؛ کشتار دسته جمعی در روستاهای چقل مصطفی، خلیفه لیان و گورخانه؛
‏کشتار دسته جمعی روستاهای جبرییل آباد و گونده ویله و دو آب (اشنویه)؛
‏ در فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا ١٣٧٠، اعدام دست كم ٨٣٢ نفر از سوی نهادهای حقوق بشری به ثبت رسیده‌.
‏به این آمار ویرانی شهرها و روستاها، كشتار و ترور اعضای احزاب سیاسی در سلیمانیه‌، كویه‌... و شهرهای مختلف اروپا و همچنین اعدامهای گسترده‌ دیگر، كه به ثبت نرسیده‌ را هم اضافه كنید.

و...............