چاپ


روزی که تمام اقشار جامعه، متحد با کارگرانِ تحت استثمار، مقابل مجلس تجمع کردند تا نارضایتی خود را از وضعیت اقتصادی و معیشتی ابراز کنند. اما مانند همیشه با برخود امنیتی ماموران حکومتی مواجه شدند.
در میان تجمع گسترده که تمام شرکت کنندگان با شجاعت صدای اعتراض خودرا به گوش حکومت مستبد و خودکامه رساندند، تعدادی بازداشت شدند. در این بین تعدادی به قید کفالت ازاد شدند اما تا این لحظه 4 تن از این افراد
#مرضیه_امیری
#عاطفه_رنگریز
#کیوان_صمیمی
#ندا_ناجی
هم‌چنان بازداشت هستند. بعد 40 روز برای عاطفه رنگیزی دو قرار کفالت 50 میلیونی و 70 میلیونی صادر کردند که به علت تامین ننمودن فیش کسر حقوق، همچنان در بازداشت بسر میبرد و شنیده‌ها حاکی از آن است که قرار بازداشت سه نفر دیگر را یک‌ماه دیگر تمدید کردند.

@daneshgah_ma